bgf luft

bgf top bgf

Fællesbestyrelsen

faellesbgf

På et tidspunkt i 2002 opstod en tanke hos BGF om at flytte fra klubhuset til et andet sted, f.eks. Brørup Hallerne med den begrundelse, at driften af klubhuset belastede økonomien ved at der på sigt ville komme renovering af tag, vinduer og vel også varmeanlægget – en renovering, som skulle betales af medlemmernes kontingent og med tilskud fra Brørup kommune.

Det var ikke en ligetil tanke, idet klubhuset på Stadionvej havde sjæl og historie for flere personer i BGF og i Brørup by – en historie tilbage fra begyndelsen, hvor klubhuset blev opført og indviet den 24. juni 1960 og med mange idrætslige oplevelser.

 

bgf klubhus stadionvej

Klubhuset og omklædningsrum set fra Stadionvej

 

bgf klubhus 1989

11. juni 1989 kom der STADION-skilt op. Bemærk tælleapparatet - betalende tilskurere. Bygningen til højre er omklædningsrum og i galvenden var der fyrrum, vaskerum og dommerrum. I baggrunden opvisningsbanen. Svend Randeris ses på billedet - på vej hjem fra dagens gerning på Stadion. Foto taget af Ruth Randeris.

Klik og se flere fotos af det gamle klubhus på Stadionvej.

 

Klik og læs mere om BGF`s historie.

klubhus tegning 1959

 

Men tiden var nået, at en ny fremtid og værested skulle træffes. Derfor deltog BGF sammen med andre foreninger, specielt Brørup Hallerne, om at finde en mulig fælles løsning på opgaven: at skaffe sig og andre foreninger et nyt værested og gerne tæt på Brørup Hallerne.
Lurendrejerne i Brørup havde i nogen tid barslet med et byggeprojekt på det sydvestlige hjørne af Byagervej og Stadionvej og Folding/Brørup Håndbold havde brug for trænings/opvarmningslokaler i stedet for at bruge en hel hal.
Samtidig ville Brørup Hallerne gerne have tilføjet flere aktiviteter, så man rigtig kunne blive et idrætscenter med moderne faciliteter til skytterne, biograf, svømmebad og evt. skaffe lokaler til f.eks. fysioterapeut, hos hvem idrætsfolk også kunne nyde godt af at de var i ”idrætscentret”.
Der var derfor en vis aktivitet i form af offentlige møder, hvor ideer/tanker og skitser blev fremvist – men alt havde en økonomisk side.

Lokale ”arkitekter” havde til borgermøderne fremsendt spændende forslag til en større udvidelse med mange muligheder indeholdende aktiviteter i kælder, stueetage og førstesal.

I processen herskede der i visse perioder en del negativ omtale/forhold til projektet, hvor nogle foreninger hellere ville have tilbygning til Brørup Hallerne, mens andre fandt tanken om et Foreningshus som et prestigeprojekt ligesom BGF også satte sit præg på ønsker om værested-lokaler i Foreningshuset.
Omkring processen var der – som alle husker – forslag både om Foreningshus, etablering af en Bypark og udbygning af Brørup Hallerne.
Med Brørup Kommune for ”bordenden” blev det så vedtaget, i hvilken rækkefølge de tre projekter skulle iværksættes, nemlig: Foreningshus, Bypark og Brørup Hallernes udbygning
Men sådan er det vist i alle store projekter, hvor mange parter har egne ønsker og behov til et konkret byggeri.
Slutresultatet blev som vi alle kender: Et flot Foreningshus i en flot Bypark.

3/9-2003 blev Foreningerne i Brørup indbudt til møde med Brørup Hallerne angående Økonomi og den enkelte forenings Lokalebehov.

Efter forudgående mange møder og en ”føler” hos Lokale- & Anlægsfonden tog en 5-mands gruppe bestående af Borgmester Egon Fræhr, kommunaldirektør Carsten V. Lund, Jens Ejner Olsen fra Brørup Hallerne, Aage Røen fra ”Det Herlige Enfoldige Danske Lurendrejerlaug udi Brørup By”
og Jørn Holmgaard fra BGF den 11. & 13./5-2004 på rundtur på Sjælland og Midtjylland for at bese nye Foreningshuse, som Lokale- & Anlægsfonden havde foreslået.
På Sjælland var det foreningshuset i Herstedøster, Undløse og Holbæk, mens det i Midtjylland var Randers i lokalområdet Dronningborg – nordøst for Randers bymidte, hvor vi så vinderprojektet af en arkitektkonkurrence af Fremtidens Foreningshus.
Det var et hus i grundplan, som vi straks fandt interessant – også i sammenligning med de tre første foreningshuse på Sjælland.
(Fiat-Henning stillede bil til rådighed for de to ture. TAK Henning).

Lokale- & anlægsfonden skrev i deres bedømmelse af arkitektkonkurrencen:
”Fremtidens Foreningshus Randers er opført som det sidste af de tre 'Fremtidens Foreningshuse' i Fondens konkurrence fra 2000. De to andre ligger i Undløse og Holbæk.
Fondens tanke var at udvikle idéer og støtte foreningshuse, som ud over at gavne foreningslivet også tager højde for tidens individualisme og mangfoldighed i aktiviteter. Med andre ord at skabe et sted i byen som samler lokalsamfundet, et hus, der både er et mødested, og som giver lokalsamfundet identitet”.

På baggrund af fremvisningen af Foreningshuset i Randers og efterfølgende drøftelser i grupper i hvor hjemlige by Brørup, blev beslutning:
at få Foreningshuset i Randers placeret i Brørup.
I Randers var foreningshuset suppleret med fuld kælder, hvilket vi fravalgte.

Der blev skabt kontakt til arkitektfirmaet CUBO, som var dem, der havde vundet konkurrencen i 2002 om at skabe Fremtidens foreningshus i Randers.

Cubo beskriver bygningen således:
”Fremtidens Foreningshus er en fortolkning og videreudvikling af den ”anonyme bygningstype” i den danske byggetradition, hvis karakteristika ofte er enkle planlæsninger, beskeden materialeholdning og præcise synlige konstruktioner. Fremtidens Foreningshus består af én længe rytmisk defineret af markante lintræsspær. Bygningen er robust og besidder en høj grad af fleksibilitet så det kan tilpasse sig lokaliteten, terræn, sol og vindretning samt varierende brugsønsker”.

Gennem mange møder og drøftelser, blev en ”styregruppe” nedsat og som senere indstillede projekt Foreningshus i Brørup til Brørup Byråd, som vedtog projektet den 24/5-2004.

25/10-2004 underskriver Brørup Byråd og 4 foreninger ansøgning til L&O / Lokale- & Anlægsfonden om medfinansiering af anlægsprojekt til Foreningshus i Brørup med 50 procent.

Om Lokale og Anlægsfonden:
”Populært sagt er vi sat i verden for skabe fremtidens mødesteder, der er tilgængelige, giver mening og sætter spor. Det gør vi som en selvejende institution, vidensformidler og udviklingsfond i Kulturministeriets regi. Helt konkret udvikler og rådgiver vi om byggeriprojekter og fysiske faciliteter indenfor fritidslivet. Det vil sige indenfor idræts-, frilufts- og kulturlivet. Udover at skabe fremtidens mødesteder uddeler vi ca. 80-90 mio. kr. årligt til projekter, vi arbejder med. Midlerne stammer fra de såkaldte udlodningsmidler under Danske Spil (Tipsmidlerne).

28/2-2005 blev det på BGF`s bestyrelsesmøde oplyst, at der nu var tilvejebragt den overordnede byggesum således:

  • Lokale- & Anlægsfonden kr. 2,5 mill
  • Brørup Kommune kr. 1,5 mill og
  • Foreningerne i Brørup skal skaffe kr. 1,5 mill. via fonde.

bypark foreningshus

Til lykke – det blev så et projekt, hvor byggeriet blev ”barberet til”, så økonomien kunne hænge sammen.
Men det blev en svær opgave for foreningerne, selv om optimismen var i top i fundraising-gruppen, som gjorde et stort og professionelt arbejde.
Foreningerne fik indsamlet ca. 800.000 kr., og restbeløbet blev en kommunal opgave til et kommunalt projekt.

2/11-2005 blev byggetilladelsen givet af Brørup kommune, og Foreningshuset bliver i alt på 544 m2 indeholdende 2 omklædningsrum, 2 handicapvenlige toiletter, 1 lille og 1 stor sal, køkken og mødelokale m. kontor – BGF`s værested i stedet for det gamle klubhus på Stadionvej - vendende mod vest / træningsbanen.

10/11-2005 blev taget 1. spadestik på byggeriet, som stod på i 11 mdr., hvor vintervejret gav en fornuftig byggeperiode.

16/1-2006 beslutter BGF på et bestyrelsesmøde at bevilge et engangsbeløb på kr. 130.000 og at yde et årligt driftstilskud på 35.000 kr. for at have råderet over et lokale/mødelokale i Foreningshuset.

23/3-2006 blev der holdt rejsegilde og man kunne nu godt fornemme bygningens dominans ud mod byparken og Stadionvej – Til lykke.

30/10-2006 blev der indvielse med flere indbudte gæster og mange af byens interesserede borgere – et hus kunne nu tage en ny begyndelse og dermed historie - Til lykke.
Foreningshuset har følgende data: Byagervej 1, 6650 Brørup
matrikel: Tuesbøl by, Brørup / 1b /del af 3b - Ejendomsnr.: 96568.

1/11-2006 fraflyttede BGF klubhuset på Stadionvej 1 efter at havde haft værested der siden 24/6-1960, hvor klubhuset blev indviet.
Klubhuset blev fjernet i uge 51 – 2007.

 

Forfattet af materiale fra
Vejen kommunes og BGF's arkiver.
Januar 2021.


 

Hvorfor "hul" mellem Foreningshuset og omklædningsrum?

Det var også én af de store knaster, idet oplægget var at skabe et værested for foreninger samt at tilføre yderligere omklædningsrum.

L&O ville ikke give midler til omklædningsrum og arkitekten fandt det ikke foreneligt med ”sit projekt” at koble omklædningsrum på Foreningshuset.

Samtidig arbejdede gode kræfter på at etablere en Bypark med et stisystem, som skulle forbinde Byparken med Brørup Hallerne og Byagerskolen.

For at samle alle kræfter blev beslutningen, at der skulle være åbning mellem Foreningshuset og omklædningsrum, men at front mod Byparken skulle have samme udtryk.

foreningshuset

Klik her for at se billedreprotage fra byggeriet

Bruger login

Conventus